اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

 

دانشگاه باقرالعلوم براي سال 98 دانشجوي دكتري بدون آزمون مي پذيرد . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، قسمتي از جزئيات فراخوان پذيرش دكتري بدون آزمون دانشگاه باقرالعلوم در سال 98 بدين شرح است ، دانشگاه باقرالعلوم از ميان طلاب و فضلاي واجد شرايط براي سال تحصيلي 98-99 به صورت بدون آزمون در مقطع دكتري دانشجو پذيرش مي نمايد . از مهم ترين شرايط متقاضيان دكتري بدون آزمون 98 دانشگاه باقرالعلوم مي توان به بيش از دو سال از تاريخ دانش  آموختگي متقاضي (۹۶/۰۷/۰۱ لغايت ۹۸/۰۶/۳۱) نگذشته باشد و كسب حداقل ۶۰ امتياز از فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و مصاحبه مطابق با جداول ارزشيابي مندرج آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشاره كرد .

 

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/3165/ثبت-نام-دكتري-بدون-آزمون-دانشگاه-باقرالعلوم-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۴:۳۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علم و هنر يزد براي سال 98 دانشجوي دكتري بدون آزمون مي پذيرد . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، قسمتي از جزئيات فراخوان پذيرش دكتري بدون آزمون دانشگاه علم و هنر يزد در سال 98 بدين شرح است ، دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دﺎﻧﺸﮕﺎه ها و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دﺮ راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي " آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮي ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 93/3/27 ﺷﻮراي ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن " ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21/67272 ﻣﻮرخ 93/04/18 وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ” و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 ﻣﻮرخ 93/12/16، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دﺮﺧﺸﺎن ( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ) ﻣﺼﻮب دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﻮره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 اعلام ﻣﯽ دارد .

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/3164/ثبت-نام-دكتري-بدون-آزمون-دانشگاه-علم-و-هنر-يزد-98.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۷:۱۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

 

مهلت ثبت نام دكتري بدون آزمون دانشگاه اروميه 98 تمديد شد . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، دانشگاه اروميه مهلت پذيرش دكتري بدون آزمون سال تحصيلي 98-99 را تا تاريخ 1398/03/01 تمديد نموده است . * از مهمترين شرايط ثبت نام دكتري بدون آزمون دانشگاه اروميه در سال 98مي توان به داشتن ميانگين كل 16 و بالاتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد اشاره كرد .

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/3162/تمديد-مهلت-ثبت-نام-دكتري-بدون-آزمون-دانشگاه-اروميه-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۲:۲۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي معدن استخراج ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي معدن استخراج را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي معدن استخراج را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي معدن استخراج را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9292/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-معدن-استخراج.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۲۳:۵۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي معدن مكانيك سنگ ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي معدن مكانيك سنگ را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي معدن مكانيك سنگ را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي معدن مكانيك سنگ را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9293/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-معدن-مكانيك-سنگ.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۲۱:۱۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي پليمر رنگ ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي پليمر رنگ را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي پليمر رنگ را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي پليمر رنگ را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9294/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-پليمر-رنگ.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۱۶:۴۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آب و فاضلاب ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آب و فاضلاب را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آب و فاضلاب را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آب و فاضلاب را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9295/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-محيط-زيست-آب-و-فاضلاب.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۱۳:۵۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9296/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-محيط-زيست-آلودگي-هوا.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۱۰:۲۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي محيط زيست آلودگي هوا را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9296/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-محيط-زيست-آلودگي-هوا.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۰۸:۵۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي پزشكي بيومكانيك ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي پزشكي بيومكانيك را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي پزشكي بيومكانيك را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي پزشكي بيومكانيك را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9297/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-پزشكي-بيومكانيك.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۰۲:۴۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب