اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه )استان ايلام رو براتون مثال زديم :

 

1)  اگر تندي ثابت باشد شتاب حركت صفر است (درست ، نادرست)؟

2) تندي انتشار موج عرضي در يك ريسمان به ......... و چگالي جرم خطي جرم بستگي دارد .

3) گلوله اي را از بالاي يك ساختمان رها مي كنيم . گلوله 3 ثانبه بعد به زمين مي رسد . سرعت متوسط آن چند متر بر ثانبه است . 

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان ايلام رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews/5083/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-ايلام.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۴:۰۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه )استان همدان رو براتون مثال زديم :

 

1) به بازتاب نور از سطحي كه بسيار هموار باشد بازتاب .... مي گويند . 

2) بردار شتاب متوسط با بردار جابه جايي هم جهت است (درست ، نادرست)؟

3) معادله سرعت - زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي كند در SI به صورت V=2t-8 است در چه لحظه اي متحركت تغيير جهت مي دهد. 

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان همدان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5071/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-همدان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۱:۱۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات زبان انگليسي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه 98) رو براتون مثال زديم :

 

1) If I found a lot of money , ............................................... .

2) Mothers are family members whom .............................................. .

3) The entries in dictionaries .................................... alphabetically . ( arrange )

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم 98 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5070/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-زبان-انگليسي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۹:۳۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات زبان انگليسي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان قم رو براتون مثال زديم :

 

1) Dr. Gharibi spared no ............... to cure the sick children .

2) A dictionary that translates English words into Persian is called a ........... .

3) the chidiren ............. on a trip last week , didn't they ? ( to go )

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان قم رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5069/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-زبان-انگليسي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-98-ماه-قم.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۷:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات زبان انگليسي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان مركزي رو براتون مثال زديم :

 

1) Would it be too early for you if I ................. to meet at 5 : 30 ? ( be )

2) The young man came to the meeting without ................. . ( invite )

3) My friend was so upset because she ................... a bad score . ( get )

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان مركزي رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5068/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-زبان-انگليسي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-98-ماه-مركزي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۴:۵۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات زبان انگليسي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :

 

1) Please speak loudly . My grandfather is ............ of hearing .

2) Too many cooks .............. the broth .

3) We ............... to dinner last Sunday . ( invite )

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان زبان انگليسي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم منطقه 4 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5067/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-زبان-انگليسي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-98-ماه-منطقه-4-تهران.html

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۲:۴۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات دين و زندگي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان قم رو براتون مثال زديم :

 

1) آيا اعتقاد به ولايت پيامبر ( ص ) و اولياي الهي ( ع ) به معناي واگذاري ولايت الهي به ديگران است ؟

2) از مسئوليت هاي ما در حوزه قسط و عدل يكي را به اختصار شرح دهيد .

3) " سنت املاء يا امهال " را توضيح دهيد .

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان قم رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5066/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-دين-و-زندگي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-قم.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۳۹:۴۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات دين و زندگي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان مركزي رو براتون مثال زديم :

 

1) جبران حقوق مردم كه يكي از مراحل توبه است چگونه ممكن است ؟

2) با گرويدن مردم به اسلام ، زنان از چه جايگاهي برخوردار شدند ؟

3) اختيار انسان يك تقدير الهي است ، يعني چه ؟

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان مركزي رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5065/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-دين-و-زندگي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-مركزي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۳۸:۱۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات دين و زندگي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان قزوين رو براتون مثال زديم :

1) از راه هاي تقويت اخلاص " افزايش معرفت نسبت به خداوند " را توضيح دهيد .

2) " علل طولي " در خصوص رابطه اختيار انسان با اراده خداوند را توضيح دهيد .

3) اشرافي گري و تجمل گرايي برخي مسئولين چه عواقبي براي مردم كشور دارد ؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان قزوين رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5064/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-دين-و-زندگي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-قزوين.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۳۶:۰۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات دين و زندگي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :

1) منظور از اينكه ميگوييم اختيار انسان يك تقدير الهي است چيست ؟

2) پيامد كوتاهي مردم در انجام وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح جامعه چيست ؟

3) با توجه به بيان قرآن كريم ، به كساني كه ميگويند چرا در اسلام اين قدر منع كردن و حرام كردن رايج است چه پاسخي مي دهيد ؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان دين و زندگي 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم منطقه 4 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5063/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-دين-و-زندگي-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-منطقه-4-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۳۳:۳۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 4
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب